มื้อเย็น มื้อเจ็บป่วย ? นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ : เด็กสงสัยโลก

การกินมื้อเย็นจึงเป็นมื้อที่เร่งกระบวนการ
เสื่อมถึงเสียชีวิตให้เร็วขึ้นไปอีก มื้อเย็นจึง
เป็นมื้ออันตราย เป็นมื้อตายผ่อนส่ง ยิ่งกิน
มื้อเย็นมาก ยิ่งผ่อนส่งมาก ตายเร็ว ถ้  าไม่
กินมื้อเย็น   ก็จะแก่ช้า  เ สื่อมช้า      อายุยืน
การไม่กินอาหารมื้อเย็น      เป็นเรื่องที่ต้อง
เอาชนะใจตัวเองอย่างมาก    ถ้าใครทำได้
จะตัดทั้งกิเลส สุขภาพดี อายุยืน และมีสมาธิ
ดี ความมุ่งมั่นสูง ได้ประโยชน์ทั้งกายและ
ใจ      แต่ท่านต้องฝึกกระเพาะให้เกิดความ
เคยชิน

ฉะนั้นถ้ากินมื้อเช้า    มื้อเที่ยง       จนถึงเย็น
พลังงานยังเหลือแน่นอน ไม่จำเป็นต้องไป
เติมอีก    เพราะเวลานอนร่างกายจะนำพลัง
งานที่เหลือใช้ไปเก็บในที่ต่างๆ     โดย ตับ
เป็นผู้ทำงานนี้ ถ้าพลังงานเหลือมาก    การ
เอาไปเก็บในที่ต่างๆ           ก็มากทำให้อ้วน
และแน่นอนถ้าเก็บไม่หมดโดยเฉพาะพวก
ไขมันตัวโตๆ จะต้องค้างอยู่ในหลอดเลือด
ถ้าค้างสะสมมากเท่าใด   รูหลอดเลือดก็จะ
เล็กลงทุกวัน เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้
น้อยลง       อวัยวะทั้งหลายก็จะเสื่อมสภาพ
เร็วขึ้นหรือแก่เร็วขึ้น ถ้าวันไหนอุดตัน   เช่น
ถ้าตันที่สมอง จะกลายเป็นคนพิการอัมพาต
ครึ่งซีก ถ้าอุดตันที่ไต ต้องล้างไต เปลี่ยนไต
ถ้าตันที่ขาอาจต้องตัดขาทิ้ง  ถ้าตันที่กล้าม
เนื้อหัวใจ ก็จะไม่มีโอกาสได้สั่งลาใคร

พิชิตโรค โดยไม่ใช้ยา จากนายแพทย์บุญชัย
อิศราพิสิษฐ์ (ภาคเช้า) 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=E6y7Y…

Wisdom Forum : ตอน 2 “ อาหารเพื่อการบำ
บัดโรค ชะลอวัย และป้องกันโรคในกลุ่ม NCD ”
https://www.youtube.com/watch?v=BiUu8…

Cr : youtube by Pipat Chanpong