แคทําแบบนี้กับนิ้ว ก็สามารถแกอาการ ปวดหัว เวียนหัว ได้แบบง่ายๆ

แคทําแบบนี้กับนิ้ว ก็สามารถแกอาการ ปวดหัว เวียนหัว ได้แบบง่ายๆ

 

• ใจสั่น กระเพาะอาหารไมดี

ใหขูดเบาๆทีนิ้วโปงนิ้วโปงสอดคลองกับหัวใจ ปอด เมื่อมีอาการใจสั่น, แนนหนาอก ฯลฯ สามารถใชนิ้วอีกขาง บีบที่โคนนิ้วโปงแลวปลอยออก ปอดที่ไมดีจะสงผลกระทบตอการทํางาน
ของมามและกระเพาะอาหาร ดังนั้นคนที่มามและกระเพาะอาหารไมดีสามารถทําแบบนี้ได

• ทองอืด

ใหขูดเบาๆที่นิ้วชี้ นิ้วชี้จะสอดคลองกับลําไสใหญและกระเพาะอาหาร คนที่มีอาการทองผูก อาการทองเสีย คุณควรจะขูดเสนที่นิ้วชี้

• เมารถนอนไมหลับ

ใหขูดเบาๆที่นิ้วกลางกอนจะขึ้นรถ หรือมีอาการรูสึกเมารถ ใหขูดเบาๆที่นิ้วกลาง นอกจากนี้คนที่นอนหลับยาก มีปญหาเยื่อหุมหัวใจ ก็สามารถใชวิธีนี้ได้

• ไมเกรน, ปวดคอ

ใหขูดเบาๆที่นิ้วนางคนที่ปวดคอเปนไมเกรนบอย แสดงวาการไหลเวียนของเลือดไมดีใหขูดเบาๆที่นิ้วนางได้

• ผมรวง

ใหขูดเบาๆที่นิ้วกอยคนที่ที่ผมรวงบอย การดูดซึมในลําไสเล็กไมดีใหขูดเบาๆที่นิ้วกอย

• สุขภาพทั่วไป

ตบฝามือเบา ๆมีจุดจํานวนมากบนฝามือ หากตองการที่จะมีสุขภาพทั่วไปที่ดีใหตบเบา ๆที่ฝามือ

• ปวดหลังปวดเอว ตบหลังฝามือเบา ๆ

การแพทยแผนจีนแบบดั้งเดิมกลาววา เทาหรือฝามือกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกายจะสอดคลองกัน เพราะฉะนั้นคนที่ปวดเอวปวดหลังบอยใหนวดที่หลังมือบอยๆ วิธีการทําคือใชฝามีอีกขางตบเบาๆที่หลังมืออีกขาง สลับกันตีเบาๆรีบแชรออกไป ใหทุกคนไดมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นกัน

ข้อมูลดีๆจาก liekr

Cr. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://newshealth-dd.blogspot.com/2015/09/blog-post_29.html

http://www.itthipon2020.com/