ความดันโลหิตปกติ ของคนแต่ละวัยเท่าไหร่ รู้ไว้ห่างไกลโรค

มีหลายคนยังไม่รู้ว่าค่า ความดันโลหิตปกติ
ของคนเราอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ้งค่าตัวเลขที่อ่านได้
จากเครื่องวัดความดัน จ      ะเป็นตัวบ่งบอกสัญ
ญาณดีหรือร้ายให้เรารับรู้เพื่อเตรียมตัวป้องกัน
และรับมือต่อโรคร้าย      ที่อาจจะมาเยือนเราได้
ในอนาคต ซึ่งค่า       ความดันโลหิตปกติในแต่
ละวัยก็จะมี       ค่าที่แตกต่างกันด้วย     ดังนั้นเรา
จึงจำเป็นต้องรู้        เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การตรวจสอบตัวเองได้ในเบื้องต้น     ก่อนที่จะ
ไปพบแพทย์

ความดันโลหิตปกติในแต่
ละวัย มีค่าเท่าไหร่ที่ควรรู้
ไว้ ก่อนโรคร้ายมาเยือน

ก่อนที่จะรู้ว่าค่าความดันโลหิตปกติของเราๆ
ท่านๆมีค่ามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่  ในแต่ละวัย
เรามาดูค่าตัวเลขที่เราจำเป็นต้องรู้ว่า    หมาย
ความว่าอย่างไรกันก่อนนะครับ      ซึ่งในที่นี้ขอ
ยกตัวอย่างเอาค่าความดันโลหิตปกติ ของคน
วัย 18 ถึง 44 ปี คือต้อง       น้อยกว่าหรือเท่ากับ
140/90 mm.Hg      ความหมายของตัวเลขด้าน
หน้าและด้านหลังก็คือ

  • ค่าตัวเลขด้านหน้า คือ ความดันช่วงหัวใจบีบตัว
  • ค่าตัวเลขด้านหลัง คือ ความดันเมื่อหัวใจคลายตัว

ในที่นี้ก็พอทราบแล้วใช่ไหมครับว่า         ตัวเลขที่
เราไปวัดค่าความดันตามโรงพยาบาลหรือคลินิก
ต่างๆนั้นตัวเลขพวกนี้หมายถึงค่าอะไรกันบ้าง

ความดันโลหิตปกติ  วัดอย่างไร
ให้แม่นยำ เที่ยงตรงสูง

ค่าความดันโลหิตปกติ ที่ทางคลีนิค หรือ
โรงพยาบาล วัดกันออกมานั้น ส่วนใหญ่จะ
มีระเบียบแบบแผนข้อบังคับ ในการวัดเป็น
มาตรฐานโดยทั่วกันอยู่แล้ว  โดยก่อนที่จะ
เตรียมวัดความดันโลหิต     จะต้องไม่ดื่มชา
กาแฟ   พร้อมทั้งควรขับถ่ายปัสสาวะอุจจา
ระให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำการวัดความดัน
อีกด้วย และเวลาสอดแขนเข้า     เครื่องวัด
ความดันต้องสอดแขนเข้าไปให้สุด     จาก
นั้นรอให้ผ้าขยายตัวขึ้น        จนเกิดแรงรัดที่
แขนนั้น และจากนั้นลมก็จะ       ค่อยๆปล่อย
ออกเป็นปกติ     จึงจะอ่านเอาค่าตรงนี้ออก
มาได้     ซึ่งค่าที่ได้จะมีความแม่นยำ     และ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการ
วินิจฉัยโรคของแพทย์ต่อไป

เมื่อเรารู้ว่าค่าความดันเลือดปกติในแต่
ละวัยมีค่ามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว เรา
จะได้ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจเช็คร่าง
กายของตัวเราเอง     รวมถึงคนที่เรารักได้
อีกด้วย     ทั้งยังเป็นปราการด่านแรกก่อน
ที่เราจะไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาได้
ทันท่วงที     ในกรณีที่มีความผิดปกติของ
ความดันโลหิตเกิดขึ้น   ก่อนที่จะสายเกิน
แก้ ดังนั้นเราๆท่านๆก็ควรมันจะตรวจเช็ค
ดูว่าค่า        ความดันโลหิตปกติอยู่ในค่า
มาตรฐานหรือไม่ ด้วยความปรารถนาดี

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :  https://bit.ly/2KjBLfB