ข้าวทิพย์ประทาน ข้าวนวัตกรรม

ข้าวนึ่ง คุณค่าโภชนาการสูง
ข้าว (Rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Oryza sativa L. เป็นธัญพืชที่นำเมล็ด
มาบริโภค เมื่อแบ่งตามชนิดของแป้ง
ในเมล็ดที่บริโภคจะแบ่งออกเป็น2 ชนิด
คือ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวประเทศไทย
มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมี
แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก
เพื่อเป็นการบริโภคภายในประเทศ และ
ส่งออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งยังมีคุณค่า
ทางด้านอาหาร ยารักษาโรค และประเพณี
วัฒนธรรมของคนไทย

ข้าวนึ่ง (parboiled rice) หมายถึงข้าวเจ้าที่
ผ่านกระบวนการทำข้าวนึ่งและขัดเอารำออก
แล้ว ข้าวนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทข้าว
ของคนไทยที่แปรรูปมาจากเมล็ดข้าวของ
ข้าวกล้องและข้าวขาวที่ต้องมีปริมาณแป้ง
อมิโลส(amylose) ประกอบอยู่ด้วยมากกว่า
25% ซึ่งอมิโลส เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่
เกิดจากการรวมตัวของกลูโคสจำนวนมาก
ต่อกันเป็นแนวยาว (linear chain)โดยที่ใน
เมล็ดข้าวเจ้าจะมีส่วนประกอบของแป้ง
อมิโลส ประมาณ 20-30%

ข้าวนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
ข้าวขาว แต่ประเทศไทยส่งออกข้าว
นึ่งสู่ตลาดโลกมากกว่านำมาบริโภคภาย
ในประเทศ ประโยชน์ของการทำข้าวนึ่ง
ทำให้ข้าวมีคุณภาพการสีดีขึ้นทำให้ข้าว
หักน้อยลงเมื่อนำไปสี และเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวเมื่อนำไปบริโภค

ถ้าหากทำการเปรียบเทียบระหว่างข้าวนึ่ง
กับข้าวธรรมดาจะได้ว่าข้าวนึ่งดีกว่าข้าว
ธรรมดา โดยที่ข้าวนึ่งจะกะเทาะเปลือก
ง่ายกว่า คุณภาพการสีดีกว่า เก็บได้นาน
มีวิตามินB และ E สูง หุงขึ้นหม้อ และย่อย
ง่าย แต่ข้าวนึ่งมีกลิ่นและรสไม่เป็นที่ต้อง
การของผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับข้าวขาว
ธรรมดา รวมทั้ง ข้าวนึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง
กว่าข้าวขาวธรรมดา ดังนั้นถ้าหากนำข้าว
นึ่งมาบริโภคย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อนาคตคนไทยอาจหันมานิยมบริโภค
ข้าวนึ่งมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://pr.moph.go.th/

สนใจ ข้าวทิพย์ประทาน ทักได้ที่

http://www.itthipon2020.com
Inbox : http://bit.ly/2jVQSij
ทักไลน์ที่ : http://line.me/ti/p/rD6q5-CQ2D
โทร.064-796-1652